Ubytovací řád

Ubytovací řád je platný od 1. 1. 2015

1.

Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníku hotelu - recepčnímu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti. Hotel vydá hostu, ihned při přihlášení, ubytovací průkaz v němž bude uvedeno jméno hosta, číslo pokoje, doba pobytu a čas pro uvolnění pokoje v poslední den pobytu s poučením pro úschovu cenných předmětů v sejfu. Hotel  si vymiňuje neubytovat hosta, který jeví známky požití nadměrného množství alkoholu, návykových látek, či infekční nemoci.

2.

Při příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host povinen prokázat se personálu platným průkazem.

3.

Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

4.

Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 24:00 hod. - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není - li objednávkou určeno jinak.

5.

Požádá - li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

6.

Hotel odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanou osobou, či pro ni, do hotelu vneseny, pokud ke škodě nedošlo jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které jsou vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věci, anebo které byly za tím účelem odevzdány na recepci hotelu do úschovy.

7.

Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány na recepci hotelu do úschovy proti potvrzení.

8.

Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá  pouze pokud tyto věci byly převzaty hotelem do úschovy, či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka hotelu.

9.

Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl a to i písemnou formou.

10.

Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla - li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 11:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní - li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

11.

V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

12.

V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k pracovní činnosti, nebo osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů a pod.) .

13.

Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společenské místnosti. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka hotelu po zapsání do knihy návštěv v recepci a to po dobu od 8:00 do 22:00 hod. Pokud návštěva neopustí pokoj po době pro návštěvy určené tj. do 22.00 hod. může hotel účtovat tuto osobu jako hosta na jednolůžkovém pokoji.

14.

Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

15.

Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, vypnout TV, uzavřít okna a uzamknout vstupní dveře.

16.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 - ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.

17.

Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována za předpokladu, že majitel (nebo osoba doprovázející zvíře) prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Není dovoleno zanechávat zvířata na pokoji bez dozoru. Zvířata nesmějí ležet na lůžku, či jiném nábytku určeném k odpočinku hostů. Pohyb zvířat po veřejných prostorách hotelu je možný pouze s náhubkem a v doprovodu majitele (nebo osoby doprovázející zvíře). Cena za ubytování/umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku. Majitel (nebo osoba doprovázející zvíře) v plném rozsahu odpovídá za poškození pokoje/majetku hotelu zvířetem.

18.

V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.

19.

Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak, nejdéle však za období 5 po sobě jdoucích dnů, nebo přesáhne-li částka za ubytování či poskytnuté služby výši 5.000,-Kč. Účet je splatný při předložení.

20.

Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.

21.

Host hradí jím způsobenou škodu v plné výši, pokud neprokáže, že jí nezavinil.

22.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

23.

V případě, že host má adresu bydliště Brno, nebo v jiných odůvodněných případech může hotel vyžadovat platbu za ubytování či služby předem.

24.

Využije-li ubytovaný host uzavřené parkoviště, je toto zpoplatněno dle aktuelního ceníku, není-li sjednáno jinak. Hotel  neodpovídá za poškození vozu. Parkování je poskytováno v době ubytování hosta na hotel, mimo tento čas je zapotřebí uhradit denní poplatek za parkování.

25.

Na pokojích a veřejných místech v hotelu je ZAKÁZÁNO KOUŘIT. Nedodržení tohoto zákazu je pokutováno částkou 5.000,-Kč


Novinky
HIGH QUALITY CERTIFICATE

Dovolte nám s radostí Vám oznámit, že hotel A-Austerlitz***  získal prestižní ocenění "Certifikát kvality" za výjimečné služby v oblasti ubytování a pozitivní hodnocení zákázníků .Děkujeme našim váženým hostům.


QR kontakty


QR contacts


QR kontakte


QR связи


Kontakty
Emailová adresa: recepce@austerlitzhotel.cz Telefon: +420 543 214 718 Mobil: +420 603 513 197 Webové stránky: www.austerlitzhotel.cz